آدرس  معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قم : قم خیابان امام خمینی (ره) خیابان  20 متری شهید بهشتی ابتدای خیابان چمران شمالی معاونت بهداشتی قم

آدرس مرکز بهداشت شهرستان قم : قم خیابان امام خمینی (ره) خیابان  20 متری شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان قم

تلفن (پیش شماره استان قم 025)

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای : 36200117 و 36200118

کارشناسان بهداشت محیط ستاد استان : 36200117 و 36200118

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان: 36635470

کارشناسان بهداشت محیط ستاد شهرستان:36600276 و 36606051 و 36701967 

فایل ها