1 مورد یافت شد

قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی

https://eh.muq.ac.ir/آرشیو/قم-همچنان-در-وضعیت-زرد-کرونایی

کرونایی قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی قم همچنان در وضعیت زرد کرونایی در آخرین رنگ بندی کرونایی اعلامی از سوی وزارت بهداشت رنگ کرونائی قم همچنان در وضعیت زرد قرار دارد. مرکز روابط عمومی و...

01/11/05 08:06