لیست آموزشگاههای بهداشت اصناف معتبرو دارای پروانه فعالیت در استان قم

ردیف

نوع فعالیت

نام آموزشگاه

نام مسئول

شماره تماس

آدرس

1

آموزشگاه  بهداشت اصناف

اتاق  اصناف

آقای مهندس گائینی

37758130

09107755887

بلوار 15 خرداد- ساختمان مجمع امور صنفی

2

آموزشگاه  بهداشت اصناف

کیمیاگر

خانم مهندس جدیدیان

32939514

09128522460

09124522460

بلوار امین نبش کوی 21 ساختمان رز سفید ،  طبقه سوم