لیست اخبار صفحه :8
گزارش فعالیتهای همکاران محترم بهداشت محیط در هفتمین روز از فروردین 94

گزارش فعالیتهای همکاران محترم بهداشت محیط در هفتمین روز از فروردین 94

در هفتمین روز از فروردین 94 و در راستای اجرای گسترده طرح بسیج سلامت نوروزی و با فعالیتهای مستمر کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت 234 مورد نظارت بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام گردید.